Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karłowicza 6 będącego w zasobach SML-W w Działdowie.

OGŁOSZENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
tel. (023) 697-97-92, (023) 697-99-01, fax (023) 697-97-92
ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lenartowicza 3 będącego w zasobach SML-W w Działdowie.

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu określa SIWZ, którą należy odebrać w SML-W ul. Nidzicka 17 lub pobrać ze strony internetowej – www.smlw-dzialdowo.pl, zakładka Ogłoszenia i przetargi. Oferty w zaklejonych kopertach, z dopiskiem „Oferta – Remont pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Lenartowicza 3” należy składać do dnia 04.06.202024 r. do godz. 1100 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2024 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej w Spółdzielni.
Oferenci przystępujący do przetargu muszą spełniać warunki określone w specyfikacji.

Wysokość wadium oraz warunki jego zwrotu lub utraty określono w SIWZ. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni
Działdowo, dnia 21.05.2024 r.

Pliki do pobrania