Przetarg nieograniczony na remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Leśna 9, będącym w zasobach SML-W w Działdowie.

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie, ul. Nidzicka 17 tel. (023) 697-97-92, (023) 697-99-01 ogłasza przetarg nieograniczony na remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Leśna 9, będącym w zasobach SML-W w Działdowie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu określa SIWZ, którą należy odebrać w SML-W, ul. Nidzicka 17 lub pobrać ze strony internetowej – www.smlw-dzialdowo.pl, zakładka Ogłoszenia i przetargi. Oferty w zaklejonych kopertach, z dopiskiem „Remont balkonów – Leśna 9” należy składać do dnia 25.06.2024 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2024 r. o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej w Spółdzielni.

Oferenci przystępujący do przetargu muszą spełniać warunki określone
w specyfikacji. Wysokość wadium oraz warunki jego zwrotu lub utraty określono w SIWZ. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni
Działdowo, dnia 11.06.2024 r.

Pliki do pobrania