Informacja

maj 28 2024

Informacja

INFORMACJA

       W związku z wejściem w życie w dniu 9 września 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596) Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Działdowie przedstawia ważne zmiany w przepisach, które uległy nowelizacji.

Zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa i przysługuje wyłącznie osobie związanej węzłem prawnym ze spółdzielnią.

Każdy kto posiada:

 • spółdzielcze lokatorskie  prawo do lokalu,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • roszczenie o ustanowienie prawa lokatorskiego,
 • ekspektatywę własności,
 • prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub wolnostojącym,
 • ułamkowy udział we współwłasności garażu,

staje się z mocy prawa członkiem spółdzielni.

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

Członkostwo z mocy prawa wiąże się z brakiem obowiązku składania deklaracji członkowskiej i niewnoszeniem z tego tytułu opłat (brak wpisowego i udziału).

        Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. W takim przypadku wypełnia tylko deklarację ale nie wnosi z tego tytułu opłaty.

Jeżeli prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w terminie 12 miesięcy. Po tym czasie wyboru dokonuje spółdzielnia.

Od dnia wejścia w życie nowelizacji nie mają zastosowania, przepisy Prawa spółdzielczego dotyczące wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia ze spółdzielni i wykreślenia z rejestru członków.

W nowym stanie prawnym członkostwo ustaje z chwilą:

 • wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 • zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • zbycia odrębnej własności lub udziału w tym prawie
 • zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie
 • rozwiązania umowy o budowę lokalu
 • zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie

Ustanie członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych (wliczając również garaże) w spółdzielni.

Zmiana przepisów umożliwiła członkowi spółdzielni uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu poprzez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

Kolejna zmiana spowodowała, że osoby, które pełnią funkcje w spółdzielniach mieszkaniowych, nie mogą być lustratorami. Nowe przepisy wprowadziły również dodatkowe kompetencje dla ministra właściwego ds. budownictwa w zakresie sprawowania kontroli nad działalnością spółdzielni.

Ponadto ustawa uregulowała kwestię rozliczeń w przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej.  Jeśli na nieruchomości pozostaną środki, spółdzielnia zwróci je właścicielom. Jeśli natomiast wskutek przeprowadzonych na nieruchomości remontów, brakuje środków, właściciele będą musieli zwrócić  je do spółdzielni.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zamieszczono analizę nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 9.09.2017r.

Wszelkich informacji, związanych z powyższymi zmianami, udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni – tel. 23 697 97 92 , pokój nr 13 (I piętro).