Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

maj 28 2024

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościową w Działdowie (13-200) mieszczącą się przy ulicy Nidzickiej 17, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Działdowie. Dane kontaktowe: ul. Nidzicka 17, 13-200 Działdowo  tel.: 23 697 97 92, e-mail:  [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie: art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności spółdzielni mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni.
 4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 12. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego.
 14. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować pod adresem: [email protected]