Informacja dot. podwyżki ciepła od dnia 01.01.2023 r.

maj 28 2024

Informacja dot. podwyżki ciepła od dnia 01.01.2023 r.

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w DZIAŁDOWIE

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej informuje, że dostawca energii cieplnej do Państwa mieszkań tj. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. z siedzibą w Działdowie przy ul. M. Zientary Malewskiej 1b podniósł po raz kolejny w  tym roku ceny za dostarczone ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzanie wody. Poprzednia podwyżka cen ciepła obowiązywała od 1 lutego 2022 roku. Aktualna podwyżka cen ciepła przewiduje wzrost opłaty (ceny za 1GJ od 44%-80%) Różnice w wielkości podwyżki wynikają z podziału na określone grupy taryfowe. W przypadku ciepłej wody użytkowej mamy wzrost do 50% z tytułu opłaty stałej jak też opłaty zmiennej.

Wysokość zaliczek na centralne ogrzewanie wyniesie w przypadku opłaty zmiennej
od 1,93 – 3,96 złotych za m 2 i od 0,17-0,54 za m 2 w przypadku opłaty stałej.

W związku z powyższym otrzymaliście Państwo informację o zmianie od 1 stycznia 2023 roku wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w zakresie opłaty stałej i zmiennej. Zaliczki zostały zmienione proporcjonalnie do wzrostu cen wprowadzonych przez PC Spółka z o.o. w Działdowie.

Szanowni Mieszkańcy ponadto informujemy, iż Zarząd Spółdzielni nie jest Stroną w ustalaniu cen oraz nie  posiada żadnych możliwości prawnych aby negocjować czy mieć wpływ na wysokość cen, które zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki na wniosek dostawcy czyli Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Sp. z o.o. w Działdowie (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 października 2022 r. nr OGD.4210.74.2022.406.XVI.Eko). Spółdzielnia Nasza po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych oraz wykonaniu zadań inwestycyjnych związanych z dostawą ciepła do budynków mieszkalnych, każdorazowo wnioskuje do PC Spółka z o.o.  o obniżenie mocy zamówionej do dostawcy, a także ma wpływ na parametry dostarczanego czynnika grzewczego mając zawsze  na względzie obniżenie kosztów obciążających mieszkańców.

Opłata za energię cieplną, zgodnie z art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2021 poz. 1208 z późn.zm.)  jest opłatą niezależną od Spółdzielni.

Wysokość tej opłaty ustala dostawca ciepła PC Sp. z o.o. w Działdowie,a nie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa. Spółdzielnia nie odnosi też żadnych korzyści finansowych z tytułu dostawy i rozliczania ciepła do budynków. Wnoszone przez mieszkańców opłaty za ciepło pokrywają wyłącznie koszty wynikające z faktur, które otrzymujemy od dostawcy ciepła PC Spółka z o.o.  i są każdorazowo rozliczane po zakończeniu sezonu grzewczego z mieszkańcami

                                                                                                                                                                       ZARZĄD