Dyżury w Spółdzielni


Author: markode

Date: 2024-05-28

INFORMACJA W SPRAWIE MAKSYMALNEJ CENY DOSTAWY CIEPŁA


W związku ze zmianą wysokości cen za dostarczanie 1 GJ ciepła stosowanej od dnia 1 marca 2023 r.  przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. w Działdowie, których obniżenie wynika ze  znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.), które ma obowiązek stosować Przedsiębiorstwo  do ustalenia maksymalnych cen dostawy ciepła, poniżej przedstawiamy otrzymane w dniu 28.03.2023 r. pismo dotyczące informacji w sprawie maksymalnej ceny dostawy ciepła .

Jednocześnie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie podejmie w związku z tym stosowną uchwałę przewidującą zmianę wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, o których Spółdzielnia zawiadomi na piśmie każdego mieszkańca.

                                                                                                         ZARZĄD

Author: markode

Date:

Informacja dot. podwyżki ciepła od dnia 01.01.2023 r.


Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w DZIAŁDOWIE

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej informuje, że dostawca energii cieplnej do Państwa mieszkań tj. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. z siedzibą w Działdowie przy ul. M. Zientary Malewskiej 1b podniósł po raz kolejny w  tym roku ceny za dostarczone ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzanie wody. Poprzednia podwyżka cen ciepła obowiązywała od 1 lutego 2022 roku. Aktualna podwyżka cen ciepła przewiduje wzrost opłaty (ceny za 1GJ od 44%-80%) Różnice w wielkości podwyżki wynikają z podziału na określone grupy taryfowe. W przypadku ciepłej wody użytkowej mamy wzrost do 50% z tytułu opłaty stałej jak też opłaty zmiennej.

Wysokość zaliczek na centralne ogrzewanie wyniesie w przypadku opłaty zmiennej
od 1,93 – 3,96 złotych za m 2 i od 0,17-0,54 za m 2 w przypadku opłaty stałej.

W związku z powyższym otrzymaliście Państwo informację o zmianie od 1 stycznia 2023 roku wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w zakresie opłaty stałej i zmiennej. Zaliczki zostały zmienione proporcjonalnie do wzrostu cen wprowadzonych przez PC Spółka z o.o. w Działdowie.

Szanowni Mieszkańcy ponadto informujemy, iż Zarząd Spółdzielni nie jest Stroną w ustalaniu cen oraz nie  posiada żadnych możliwości prawnych aby negocjować czy mieć wpływ na wysokość cen, które zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki na wniosek dostawcy czyli Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Sp. z o.o. w Działdowie (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 października 2022 r. nr OGD.4210.74.2022.406.XVI.Eko). Spółdzielnia Nasza po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych oraz wykonaniu zadań inwestycyjnych związanych z dostawą ciepła do budynków mieszkalnych, każdorazowo wnioskuje do PC Spółka z o.o.  o obniżenie mocy zamówionej do dostawcy, a także ma wpływ na parametry dostarczanego czynnika grzewczego mając zawsze  na względzie obniżenie kosztów obciążających mieszkańców.

Opłata za energię cieplną, zgodnie z art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2021 poz. 1208 z późn.zm.)  jest opłatą niezależną od Spółdzielni.

Wysokość tej opłaty ustala dostawca ciepła PC Sp. z o.o. w Działdowie,a nie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa. Spółdzielnia nie odnosi też żadnych korzyści finansowych z tytułu dostawy i rozliczania ciepła do budynków. Wnoszone przez mieszkańców opłaty za ciepło pokrywają wyłącznie koszty wynikające z faktur, które otrzymujemy od dostawcy ciepła PC Spółka z o.o.  i są każdorazowo rozliczane po zakończeniu sezonu grzewczego z mieszkańcami

                                                                                                                                                                       ZARZĄD

Author: markode

Date:

Ważna informacja


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie uprzejmie informuje o dokonaniu zmiany organizacji ruchu na drodze wewnętrznej prowadzącej do garaży blaszanych i murowanych zlokalizowanych przy ul. Norwida w Działdowie (na przeciw bloku Norwida 1 przy cukierni i Poczcie).

Zmiana ta polega na montażu dodatkowego oznakowania pionowego tj znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) po lewej stronie drogi.

         W związku z powyższym zwracamy się do naszych mieszkańców i użytkowników drogi wewnętrznej o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie pionowe i zachowanie bezpieczeństwa w jej obrębie.

Author: markode

Date:

Pomagamy


Codziennie kupujemy różne napoje, wodę mineralną, a po butelkach bardzo często pozostają plastikowe nakrętki, które wiele osób odkłada lub po prostu wyrzuca do kosza. Problem w tym, że chociaż w naszych domach często takich nakrętek przybywa, to nie zawsze wiemy, komu je oddać, przekazać  i w jaki sposób można je wykorzystać.

Od dziś tj. 16 grudnia 2021 r. dzięki uprzejmości Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Działdowie z siedzibą w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20 przed wejściem do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej przy ul. Nidzickiej 17  został postawiony czerwony pojemnik w kształcie serca, do którego wszyscy chętni mogą wrzucać plastikowe nakrętki .

Zachęcamy naszych mieszkańców i nie tylko  do korzystania z takiej możliwości.

“Pomagać może każdy i wszędzie a każda pomoc jest wartościowa” .

Author: markode

Date:

Ogłoszenie


Author: markode

Date:

Dzielnicowy rejon


REJONY  ODPOWIEDZIALNOŚCI  DZIELNICOWYCH

 sierż. sztab. Ireneusz Kruszewski    –   tel. 887-876-139   lub   23 698 02 51 budynki:

Leśna 9, Leśna 9A, Leśna 11A, Leśna 13B, Biedrawiny 2, Biedrawiny 4, Biedrawiny 6, Malewskiej 1, Rydygiera 1, Rydygiera 3, Rydygiera 5, Rydygiera 7, Rydygiera 9, Rydygiera 9A,

asp. Rafał Sękowski    –   tel. 887-876-068   lub  23 698 02 51   budynki:

Nidzicka 9, Nidzicka 11, Nidzicka 13, Nidzicka 15, Karłowicza 2, Karłowicza 6, Lenartowicza 3, Lenartowicza 7, Lenartowicza 9, Norwida 1, Norwida 2, Norwida 3, Norwida 5, Norwida 7,    Norwida 9, Norwida 11, Norwida 13, Norwida 15, Norwida 17, Norwida 19, Norwida 21, Norwida 23, Norwida 25, Norwida 27,

mł. asp. Artur Niewidziała    –   tel. 887-876-472  lub  23 698 02 51    budynki:

Kolejowa 17, Kolejowa 18, Skłodowskiej 2, Łąkowa 4, Łąkowa 6, Łąkowa 8, Łąkowa 10, Hallera 23

Author: markode

Date:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościową w Działdowie (13-200) mieszczącą się przy ulicy Nidzickiej 17, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Działdowie. Dane kontaktowe: ul. Nidzicka 17, 13-200 Działdowo  tel.: 23 697 97 92, e-mail:  [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie: art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności spółdzielni mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni.
 4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 12. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego.
 14. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować pod adresem: [email protected]

Author: markode

Date:

Informacja dla właścicieli czworonogów


Author: markode

Date:

Informacja


INFORMACJA

       W związku z wejściem w życie w dniu 9 września 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596) Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Działdowie przedstawia ważne zmiany w przepisach, które uległy nowelizacji.

Zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa i przysługuje wyłącznie osobie związanej węzłem prawnym ze spółdzielnią.

Każdy kto posiada:

 • spółdzielcze lokatorskie  prawo do lokalu,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • roszczenie o ustanowienie prawa lokatorskiego,
 • ekspektatywę własności,
 • prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub wolnostojącym,
 • ułamkowy udział we współwłasności garażu,

staje się z mocy prawa członkiem spółdzielni.

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

Członkostwo z mocy prawa wiąże się z brakiem obowiązku składania deklaracji członkowskiej i niewnoszeniem z tego tytułu opłat (brak wpisowego i udziału).

        Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. W takim przypadku wypełnia tylko deklarację ale nie wnosi z tego tytułu opłaty.

Jeżeli prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w terminie 12 miesięcy. Po tym czasie wyboru dokonuje spółdzielnia.

Od dnia wejścia w życie nowelizacji nie mają zastosowania, przepisy Prawa spółdzielczego dotyczące wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia ze spółdzielni i wykreślenia z rejestru członków.

W nowym stanie prawnym członkostwo ustaje z chwilą:

 • wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 • zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • zbycia odrębnej własności lub udziału w tym prawie
 • zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie
 • rozwiązania umowy o budowę lokalu
 • zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie

Ustanie członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych (wliczając również garaże) w spółdzielni.

Zmiana przepisów umożliwiła członkowi spółdzielni uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu poprzez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

Kolejna zmiana spowodowała, że osoby, które pełnią funkcje w spółdzielniach mieszkaniowych, nie mogą być lustratorami. Nowe przepisy wprowadziły również dodatkowe kompetencje dla ministra właściwego ds. budownictwa w zakresie sprawowania kontroli nad działalnością spółdzielni.

Ponadto ustawa uregulowała kwestię rozliczeń w przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej.  Jeśli na nieruchomości pozostaną środki, spółdzielnia zwróci je właścicielom. Jeśli natomiast wskutek przeprowadzonych na nieruchomości remontów, brakuje środków, właściciele będą musieli zwrócić  je do spółdzielni.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zamieszczono analizę nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 9.09.2017r.

Wszelkich informacji, związanych z powyższymi zmianami, udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni – tel. 23 697 97 92 , pokój nr 13 (I piętro).

Author: markode

Date: